Noțiune de căutare

Condiţii generale pentru folosirea paginii de internet Schaeffler

1. Scopul

1.1
Orice utilizare a paginilor web (ale site-ului Schaeffler) oferite de Schaeffler Romania S.R.L. („Schaeffler”) face obiectul prezentelor condiții de utilizare, în măsura în care nu este reglementată în alt mod de condițiile societății Schaeffler din țara respectivă. Prin începerea utilizării, utilizatorul acceptă valabilitatea acestor Condiţii de utilizare în versiunea curentă.

1.2
Aceste Condiții generale de utilizare pot fi completate, modificate sau înlocuite în funcție de necesitate.

2. Conținutul site-ului Schaeffler

Pe site-ul său, Schaeffler a plasat informații fără caracter obligatoriu, precum și documentația aferentă și software-ul care poate fi accesat sau descărcat. Pentru evitarea oricarui dubiu, utilizatorul intelege ca Ppasarea acestora se face fără niciun fel de angajament sau garanție în ceea ce privește exhaustivitatea. Schaeffler poate bloca, în orice moment, în totalitate sau parțial site-ul Schaeffler, sau poate schimba conținutul, fără nicio notificare prealabilă. Schaeffler nu își asumă nicio responsabilitate în legătură cu disponibilitatea neîntreruptă a site-ului Schaeffler.

3. Drepturi de utilizare

3.1
Utilizarea de informații, software-ul și documentația disponibile pe site-ul Schaeffler se supun acestor condiții, sau, în cazul în care informațiile, software-ul și documentația sunt actualizate, acestora li se aplica termenii si conditiile licentei deja convenite cu Schaeffler. Orice condiții de licență convenite separat vor prevala.

3.2
Schaeffler nu acordă utilizatorului dreptul de a transfera, transmite sau sublicenția utilizarea informațiilor, a software-ului și a documentației disponibile pe site-ul Schaeffler, cu condiția ca acest aspect să se fi convenit între părți, sau, în cazul în care nu există niciun acord cu privire la acest punct, în conformitate cu scopul intentionat de Schaeffler.

3.3
Software-ul este disponibil numai într-un format electronic ce nu necesită plată. Nu trebuie să existe niciun drept pentru a elibera un cod sursă, indiferent de tipul acestuia. În cazul în care condițiile de licență ale software-ului open source au prioritate față de aceste Condiții și e necesar ca Schaeffler sa pună la dispoziție acest cod, atunci un astfel de cod sursă va fi pus la dispoziție în schimbul rambursării cheltuielilor.

3.4
Cu excepția cazului în care dispoziții obligatorii reglementează contrariul, utilizatorul nu poate schimba, inversa, dezvolta, sau traduce software-ul sau documentația, nici elimina părți din acestea.

3.5
Informațiile, software-ul și documentația sunt protejate de legile privind drepturile de autor aplicabile, precum și de alte legi aplicabile legate de proprietatea intelectuală. Utilizatorul va respecta aceste legi și, în special, se impune ca nicio identificare alfanumerică, marcaj sau notificare privind drepturile de autor să nu fie eliminate din informațiile, software-ul sau documentația sau din orice copii ale acestora.

3.6
Celelalte dispoziții ale legislației aplicabile privind drepturile de autor în ceea ce privește protecția oricărui software nu vor fi afectate.

4. Proprietatea intelectuală

4.1.
Nicio informație, nume de mărci comerciale și alte conținuturi ale site-ului Schaeffler nu pot fi modificate, copiate, reproduse, vândute, închiriate, utilizate, completate sau utilizate în orice alt mod, fără acordul prealabil în scris al Schaeffler. Acest fapt nu influențează în niciun fel cerințele din secțiunea 4 din prezentele condiții de utilizare.

4.2
Cu excepția dreptului de utilizare și a altor drepturi acordate în mod expres prin acest document, utilizatorului nu i se acordă niciun drept suplimentar, la fel cum nu se acordă nici dreptul legat de numele companiei sau drepturile de proprietate industrială, cum ar fi brevetele, modelele de utilitate sau mărcile comerciale. Totodată, Schaeffler nu poate fi supus niciunei indatoriri corespunzătoare pentru a acorda astfel de drepturi.

5. Înregistrarea și utilizarea paginilor protejate

5.1
Accesarea anumitor pagini ale site-ului Schaeffler se poate face prin utilizarea unei parole. Accesul la aceste pagini este permis doar utilizatorilor înregistrați în scopuri de securitate ale operațiunilor de afaceri. Toate drepturile sunt înregistrate de către Schaeffler. Schaeffler își rezervă dreptul de a face înregistrarea necesară pe pagini web, care inițial se puteau accesa gratuit. Schaeffler poate revoca în orice moment un drept de acces prin blocarea datelor de acces fără a preciza motivul, în special, atunci când utilizatorul:

 • a furnizat date false la înregistrare;
 • a încălcat condițiile de utilizare sau îndatoririle sale privind folosirea datelor de acces;
 • a încălcata legea aplicabilă la accesarea sau utilizarea site-ului Schaeffler; sau
 • a fost un utilizator inactiv al site-ului Schaeffler pe o perioadă de cel puțin 24 de luni.

5.2
În cazul în care înregistrarea este permisă, utilizatorul trebuie să furnizeze detalii precise și corecte și trebuie să anunțe imediat Schaeffler cu privire la orice modificări.

5.3
După înregistrare, utilizatorul primește un nume de utilizator și o parolă (date ale utilizatorului).

Utilizatorul va schimba parola furnizată de Schaeffler într-o parolă protejata de la prima accesare. Datele utilizatorului permit acestuia să-si acceseze propriile date, pentru a schimba astfel de date, și, dacă este necesar, să extindă sau să revoce acordurile de prelucrare a datelor.

5.4
Utilizatorul trebuie să se asigure că datele utilizatorului nu sunt disponibile pentru terți și va fi răspunzător pentru toate comenzile și activitățile legate de datele utilizatorului. După fiecare utilizare, se va ieși din zona protejată prin parolă. În măsura în care utilizatorul devine conștient de faptul că o terță parte utilizează necorespunzător datele utilizatorului, acesta trebuie să notifice deîndată Schaeffler în scris, și, dacă situația cere, în prealabil, prin e-mail. La primirea unei astfel de notificări, Schaeffler trebuie să blocheze accesul acelui utilizator în zona protejată prin parolă. Revocarea blocării este posibilă numai după o cerere specială din partea utilizatorului către Schaeffler sau după o noua înregistrare.

5.5
Utilizatorul poate cere, în scris, în orice moment, eliminarea oricărei înregistrări în măsura în care ștergerea nu este împiedicată de prelucrarea problemelor contractuale curente. În astfel de situații, Schaeffler va șterge toate datele utilizatorului și toate celelalte date personale ale utilizatorului care nu mai sunt necesare.

6. Referințe si link-uri

Site-ul Schaeffler poate conține referințe și link-uri (hyperlink-uri) către site-uri ale terților. Schaeffler nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri, și nici nu își asumă în vreun fel conținutul, deoarece Schaeffler nu poate controla nicio informație provenită dintr-o legătură cu o terță parte și nu este responsabil pentru conținutul și informațiile pe care aceste site-uri le conțin. Orice utilizare a site-urilor legate de site-ul Schaeffler se face pe riscul utilizatorului.

7. Excluderea răspunderii în legătură cu Defectele conform Titlului și Calității, Viruși

7.1
În măsura în care orice informație, software sau documentație sunt puse la dispoziție în mod gratuit, orice răspundere este exclusă prin prezenta în ce privește defectele de titlu sau defecte legate de calitatea informațiilor, a software-ului și documentației, precum și în privința corectitudinii, a lipsei de defecte sau a inexistenței drepturilor de proprietate sau a drepturilor de autor ale unor terțe părți, a caracterului complet și / sau a gradului de utilizare, cu excepția cazurilor de acte intenționate sau de rea-voință. PRIN PREZENTA, SCHAEFFLER DECLINĂ TOATE RĂSPUNDERILE DE GARANȚIE DE ORICE FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, STATUTARE SAU DE ALT TIP, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE GARANȚIE DE COMERCIALIZARE, DE NEÎNCĂLCARE ȘI DE POTRIVIRE PENTRU UN SCOP ANUME.

7.2
Informațiile conținute pe site-ul companiei Schaeffler pot include specificații sau descrieri generale ale posibilităților tehnice ale produselor, care (de exemplu, din motive de modificări ale produselor) pot să nu fie întotdeauna disponibile. Prin urmare, specificația de performanță a produselor trebuie să fie convenită înainte de achiziționare, pentru fiecare caz în parte.

7.3
Răspunderea din partea Schaeffler pentru orice defecte de calitate și defecte de titlu se stabilește în conformitate cu dispozițiile cuprinse în secțiunile 7.1 și 7.2 din prezentele condiții. Ceteris paribus, orice responsabilitate a Schaeffler este exclusă, cu excepția cazului (i) când dreptul obligatoriu (de exemplu, Legea privind răspunderea pentru produse) o impune, (ii) ca urmare a legii răspunderii produsului, (iii) ca urmare a unor acte intenționate sau neglijență gravă, (iv) ca urmare a decesului sau vătămare corporală, (v) ca urmare a acceptării unei garanții cu privire la calitate, (vi) ca urmare a ascunderii rău-intenționate a unui defect, sau (vii) din cauza încălcării grave a unui contract. Orice daune de încălcare gravă a contractului vor fi limitate la daune tipice, previzibile, în situația în care acestea nu au fost făcute intenționat sau din neglijență gravă.

7.4
Schaeffler va depune toate eforturile pentru a menține site-ul Schaeffler fără viruși informatici, cu toate acestea, Schaeffler nu poate da nicio asigurare cu privire la un mediu fără viruși informatici. Înainte de a descărca orice informații, software sau documentație, utilizatorul trebuie, pentru propria protecție, precum și pentru a preveni virușii care pot afecta site-ul Schaeffler, să utilizeze măsuri adecvate de securitate și de scanare antivirus. Sunteți responsabil pentru punerea în aplicare de suficiente proceduri și de puncte de control pentru a satisface cerințele dumneavoastră speciale de protecție anti-virus și acuratețe a datelor de intrare și de ieșire, precum și pentru menținerea unui mijloc extern al site-ul nostru pentru orice reconstrucție a oricăror date pierdute.

7.5
Inversarea sarcinii probei nu este prezumata de către niciuna din prevederile de mai sus.

8. Obligații de utilizare

8.1
Utilizatorului nu i se permite, în ceea ce privește site-ul Schaeffler:

 • să provoace orice daune sau vătămări persoanelor, în special minorilor, sau să încalce dreptul nimănui la viața privată;
 • să acționeze contra bunelor moravuri prin metoda de utilizare;
 • să încalce drepturile de proprietate industrială sau drepturile de autor ori alte drepturi de proprietate;
 • să transmită niciun conținut cu viruși sau așa-numiții „cai troieni” ori alte programe care ar putea deteriora software-ul;
 • să furnizeze, stocheze sau să trimită hyperlink-uri sau conținuturi la care nu este permis accesul, în special în cazul în care astfel de trimiteri sau conținuturi reprezintă o încălcare a unei obligații de confidențialitate sau sunt ilegale; sau
 • să distribuie publicitate, e-mailuri nesolicitate (așa-numitele „spam”) sau avertizări irelevante cu privire la viruși, malware sau similare sau să ceară persoanelor să participe la jocuri de noroc, jocuri, scrisori în lanț, scheme piramidale sau orice alte acțiuni similare.
 • să se angajeze în orice alt comportament care restricționează sau inhibă orice utilizare într-un mod agreabil a site-ului, sau care, așa cum este stabilit de către Schaeffler, ar putea dăuna companiei sau utilizatorilor site-ului sau să-i expună situațiilor în care ar putea fi trași la răspundere.
 • să utilizeze site-ul în niciun mod care ar putea dezactiva, suprasolicita, dăuna, sau afecta paginile web sau care poate interfera cu modul de utilizare a site-ului de către o altă parte, inclusiv capacitatea de a se angaja în activități în timp real prin intermediul site-ului.

8.2
Schaeffler poate bloca accesul la site-ul Schaeffler în orice moment, în special în cazul în care utilizatorul încalcă sarcinile care îi revin în temeiul prezentelor condiții.

9. Cerințe de export

Transferul de informații, software și documentație pot fi supuse prevederilor legale aplicabile ale controlului exporturilor, în special, dar fără a se limita la legea UE sau a statelor sale membre sau a Statelor Unite, în funcție de tipul sau scopul utilizării sau al utilizării finale. Utilizatorul confirmă faptul că trebuie să respecte întotdeauna dispozițiile aplicabile ale dreptului de control al exporturilor.

10. Protecția datelor personale.

Schaeffler trebuie, prin compilarea, utilizarea și prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, să respecte normele de protecție a datelor, care pot fi vizualizate pe site-ul Schaeffler.

11. Acorduri colaterale, locul jurisdicției, legea aplicabilă

11.1
Orice acorduri colaterale ale prezentelor condiții de utilizare, inclusiv orice modificări ale acestei clauze trebuie să se facă în scris.

11.2
Locul de jurisdicție este sediul social al Schaeffler Romania S.R.L.

11.3
Paginile individuale ale site-ului sunt operate de către Schaeffler și sunt responsabilitatea Schaeffler. Aceste pagini vor respecta cerințele din țara în cadrul căreia Schaeffler Romania S.R.L. își are sediul social. Schaeffler nu își asumă nicio responsabilitate în cazul în care informațiile, software-ul și / sau documentația site-ului Schaeffler se pot apela sau descărca în locuri dinafara țării respective. În cazul în care utilizatorii aflați în țări dinafara țării respective utilizează site-ul Schaeffler, aceștia sunt ei înșiși responsabili pentru respectarea reglementărilor în vigoare ale țării respective. Nu este permis accesul la informații, software și / sau documentație pe site-ul Schaeffler în țările în care accesul este ilegal. Într-un astfel de caz, și în cazul în care utilizatorul dorește să contacteze Schaeffler în probleme comerciale, utilizatorul trebuie să contacteze reprezentanții Schaeffler din țara respectivă.

11.4
Aceste condiții, precum și utilizarea acestui site, sunt supuse legii sediului Schaeffler Romania S.R.L.

Schaeffler aplică cookie-uri pentru asigurarea unei utilizări optime. Prin utilizarea în continuare a acestui website acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informații

Acceptare